بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - زلزله تازه آباد کرمانشاه را لرزاند

را

کرمانشاه

آباد

تازه