بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - جهانگیری: عده‌ای پست‌ها و مسئولیت‌ها را اشغال کرده‌اند

که

را

در

ترک

و

انجام

است

من

ای

تا

اگر

این

خدمت

دهید

همه

رئیس

اول

جمهور

اشغال

مدیران

اما

منظور

دولتی

می‌گویند

کرده‌اند

نمی‌توانید

موثری