بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - هفت پیشنهاد برای بهبود طرح اصلاح قانون استفاده حداکثر از توان داخلی

از

برای

توان

بهبود

اصلاح

پیشنهاد

استفاده

طرح

حداکثر

قانون