بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - قلعه‌نویی به سیم آخر زد:خنده خنده سرمارابرید،ولش نمی کنم

به

خنده

نمی

سیم

آخر