بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - حاتمی‌: بازیکنان ما در بازی پنجم فینال انرژی‌شان دو برابر خواهد بود

در

بازیکنان

بازی

دو

برابر

ما

فینال

پنجم

خواهد