بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - معاون اول روحانی: مردم پای نظام ایستاده اند

نظام

پای

ایستاده

اول

مردم

روحانی: