بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - مه گرفتگی و کاهش دید در محورهای ۵ استان

در

و

کاهش

گرفتگی

محورهای

۵

دید