بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا کرد

رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا کرد

از

کشتی

فدراسیون

ریاست

استعفا

خادم