بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - برای استقلال برد در دربی مانند قهرمانی است/ مدافعان «کند» پرسپوليس برگ برنده شفر هستند

برای استقلال برد در دربی مانند قهرمانی است/ مدافعان «کند» پرسپوليس برگ برنده شفر هستند

در

برد

شفر

استقلال

برگ

مدافعان

مانند

دربی

برنده

پرسپوليس

است/

قهرمانی