بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - اگر آمریکا با برجام قهر کند چه می‌شود؟

با

چه

کند

قهر

آمریکا

برجام