بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - روحانی برای دفاع از وزرایش به صحن علنی نمی رود

از

برای

به

نمی

دفاع

علنی

صحن