بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - 65 درصد از غوطه شرقی آزاد شد

از

آزاد

درصد

شرقی

غوطه