بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - تکمیل اسکان دائمی زلزله زدگان در اسرع وقت

در

زلزله

زدگان

اسکان

دائمی

اسرع