بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - تساوی استقلال و مشکی‌پوشان در نیمه‌اول/ شجاعیان تعویض شد

تساوی استقلال و مشکی‌پوشان در نیمه‌اول/ شجاعیان تعویض شد

در

و

استقلال

مشکی‌پوشان

تعویض

شجاعیان