بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - 22 فروردین؛ سال‌روز ارائه نخستین رایانه شرکت اپل

نخستین

شرکت

ارائه

رایانه