بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - زمانی:اگرجریمه ام راخودم بدهم،آنها که خرج تراشیدند هم بدهند

که

ام

هم

خرج