بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - حجتی صنعت طیور کشور را به طور انحصاری به مدلل واگذار کرد

را

به

طور

کشور

صنعت

واگذار

انحصاری

طیور