بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - محرومیت کودک از مادر عملکرد ذهنی اش را تغییر می‌دهد

از

تغییر

را

کودک

مادر

اش

عملکرد

ذهنی