بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - جواد قراب: ابتدا همه مخالف آمدن شفر بودند؛ قلعه نوعی عصبی بود و آن حرف ها را زد!