بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - دیدار افتخاری با رییس فدراسیون جهانی اسکی

دیدار افتخاری با رییس فدراسیون جهانی اسکی

با

جهانی

رییس

فدراسیون

افتخاری