بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - زمانی:استقلال 90درصد راه قهرمانی آسیا را طی کرد!

راه

را

آسیا

طی

قهرمانی