بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - طارمی: در تیم ملی هیچگاه مهاجم نوک بازی نکرده‌ام

طارمی: در تیم ملی هیچگاه مهاجم نوک بازی نکرده‌ام

در

تیم

ملی

بازی

نوک

مهاجم

هیچگاه