بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - انصاری‌فرد: تیم ملی از خیلی وقت پیش استارت زد/ موفقیت و سربلندی تیم ملی هدف اصلی ما است

انصاری‌فرد: تیم ملی از خیلی وقت پیش استارت زد/ موفقیت و سربلندی تیم ملی هدف اصلی ما است

از

و

استارت

تیم

ملی

پیش

موفقیت

وقت

ما

اصلی

هدف

خیلی

زد/