بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - روپایی زدن کی‌روش سوژه عکاسان/ غیبت دژاگه و کریمی به علت مصدومیت و حضور یک شبکه تلویزیون آلمان

زدن

و

به

یک

کریمی

حضور

تلویزیون

علت

شبکه

سوژه

کی‌روش

غیبت

مصدومیت