بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - نماینده قلعه‌نویی در هیات مدیره باشگاه ذوب آهن حاضر شد

نماینده قلعه‌نویی در هیات مدیره باشگاه ذوب آهن حاضر شد

در

باشگاه

هیات

مدیره

حاضر

ذوب

آهن

قلعه‌نویی