بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - توافق گتوسو با الخور / جدايي كمال از پرسپوليس

از

با

الخور

جدايي

كمال

/

گتوسو