بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - تنها شرط قلعه‌نویی برای ماندن در ذوب آهن اعلام شد

برای

در

اعلام

شرط

ماندن

ذوب

آهن

قلعه‌نویی