بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - ماجرای دوئل مسلحانه داماد و برادر زن در محله چیتگر

در

داماد

و

زن

برادر

محله

مسلحانه

دوئل