بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - ابتکار: مردم همیشه در کنار روحانی هستند

در

کنار

روحانی

همیشه

مردم