بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - کانادا سال گذشته چقدر از سعودی‌ها پول به جیب زد؟

کانادا سال گذشته چقدر از سعودی‌ها پول به جیب زد؟

یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - کانادا سال گذشته چقدر از سعودی‌ها پول به جیب زد؟

یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان

یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - ایسنا نوشت: رسانه‌ها از فروش تسلیحات نظامی کانادا به عربستان به ارزش ۷۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ خبر دادند.

یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - ایسنا نوشت: رسانه‌ها از فروش تسلیحات نظامی کانادا به عربستان به ارزش ۷۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ خبر دادند.

یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - کانادا سال گذشته چقدر از سعودی‌ها پول به جیب زد؟ یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - ایسنا نوشت: رسانه‌ها از فروش تسلیحات نظامی کانادا به عربستان به ارزش ۷۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ خبر دادند.
یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - کانادا سال گذشته چقدر از سعودی‌ها پول به جیب زد؟ یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان - ایسنا نوشت: رسانه‌ها از فروش تسلیحات نظامی کانادا به عربستان به ارزش ۷۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ خبر دادند. یک تیکه خبر از تمامی خبرگزاری های جهان