بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - زنگنه: احتمال حذف محمود عباس بعید نیست

حذف

عباس

احتمال

محمود

بعید