بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - سفر پوتین به چین همزمان با افزایش فشار آمریکا

با

به

افزایش

پوتین

فشار

چین

همزمان