بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - سخت‌ترین شرایط آبی اصفهان در دهه‌های اخیر

در

آبی

اصفهان

شرایط