بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - ترامپ عادت دارد اسناد و مدارک را پاره کند!

را

و

عادت

دارد

اسناد

مدارک

پاره