بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - بازداشت پیرمرد ۷۲ ساله حین مُثله کردن همسرش در حمام

کردن

در

حین

همسرش

ساله

پیرمرد