بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - سوال نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات: علت ایجاد محدودیت ها در تردد و مسافرت های «مولوی عبدالحمید» چیست؟

از

های

در

و

ها

وزیر

علت

نمایندگان

ایجاد

مجلس

مسافرت

تردد

اطلاعات:

محدودیت