بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - غیبت در تمرین استقلال با وجود پایان مرخصی/ استقلال در انتظار بازگشت پژمان منتظری