بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - بشار اسد: حضور روسیه در سوریه لازم است

در

حضور

لازم

روسیه

سوریه