بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - چه نکاتی را هنگام زلزله باید رعایت کنیم؟

را

باید

هنگام

نکاتی

زلزله