بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - موفقیت یک ایرانی - انگلیسی در کسب مدال «فیلدز» ریاضیات

در

انگلیسی

یک

کسب

ایرانی

-

مدال