بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - واشنگتن مانع تلاشهای بین المللی برای حل مسئله فلسطین