بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - روبل روسیه به پایین‌ترین سطح خود رسید

خود

به

روسیه

سطح

پایین‌ترین