بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - اجماع مردم عراق علیه نخست وزیر؛ این‌بار درحمایت از ایران

از

نخست

عراق

مردم

علیه

این‌بار

از

و

نخست

ایران

عراق

شرعی

مردم

دفاع

اخلاقی

علیه

معاون

ایران/

واجب

مقتدی

این‌بار