بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - جهانگیری: معیشت مردم اولویت دولت است

دولت

مردم

معیشت

اولویت