بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - دو سارق در خانه صاحب خانه دستگیر شدند

در

دستگیر

خانه

صاحب

سارق