بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - بشار اسد، پیشنهاد بن سلمان را رد کرد

را

رد

پیشنهاد

بن

سلمان