بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - خسارات زلزله ۵.۹ ریشتر شهر تازه آباد کرمانشاه

زلزله

آباد

شهر

تازه

ریشتر