بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - بازیکنی که مانع بازگشت رامین به پرسپولیس است

که

به

بازگشت

پرسپولیس

مانع

رامین