بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - علت اشک ریختن به هنگام برش پیاز

به

هنگام

اشک

ریختن