بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - کدام خارجی پرسپولیس طبق قانون فیفا یک‌طرفه فسخ می کند؟

می

خارجی

پرسپولیس

فسخ

قانون

فیفا

طبق

یک‌طرفه